Cause List - Pune Bench

SNCause ListCause List Date 
1 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 16/07/2024 16/07/2024 Download
2 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 15/07/2024 15/07/2024 Download
3 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 28/06/2024 28/06/2024 Download
4 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 27/06/2024 27/06/2024 Download
5 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 26/06/2024 26/06/2024 Download
6 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 25/06/2024 25/06/2024 Download
7 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 24/06/2024 24/06/2024 Download
8 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता (सकाळ सत्र) दि. 07/06/2024 07/06/2024 Download
9 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडील दिनांक 07 जून 2024 रोजी दुपार सत्रामध्ये (2.00 नंतर) आयोजित द्वितीय अपिलावरील सुनावण्या रद्द करणेबाबत. 07/06/2024 Download
10 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 06/06/2024 06/06/2024 Download
12345678910...
MahaIT Corporation Ltd.