Annual Reports

SN Letter Name  
1 महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग - आदेश Download
2 Directions to Public Authorities u/s 19(8) r/w section 15(4) of RTI Act Download
3 Saction 26(1) Download
4 माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४(१) व महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख नियम २००५ च्या अंमलबजावणी संदर्भातील राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांच्या सूचना. Download
5 माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४(१) व महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख नियम २००५ च्या अंमलबजावणी संदर्भातील राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांच्या सूचना. Download
6 माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ कारताच्या बोधचिन्हा(LOGO) बाबत Download
7 महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिध्द केलेले नियम व आदेश यांच्याव्यतिरिक्त) नियम व आदेश Download
8 महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिध्द केलेले नियम व आदेश यांच्याव्यतिरिक्त) नियम व आदेश Download
9 माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या अंमलबजावणीबाबत. Download
10 SIC Download
11 माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या अंमलबजावणीबाबत. Download
12 माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम २०(१) अन्वये कार्यवाही करण्याबाबत Download
13 माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या अंमलबजावणीबाबत Download
MahaIT Corporation Ltd.