Mumbai (Headquater) 2388

क्र.अर्ज दिनांकअपील क्र.अपील केलेली दिनांकअपीलार्थीची नावअपिलाचे कारण जन माहिती अधिका-याच्या तपशील पहिल्या अपील प्रधीकारायचा तपशील ज्या आदेश विरुद्ध अपील केले आहे तो आदेश दिनांकडाउनलोड
1 04/01/2021 HQ/2393/2021 04/01/2021 ..................................... ..... SIC HQ SIC HQ 22/11/2020
2 19/07/2018 HQ/2392/2020 04/01/2019 श्री एस. के. तिवारी जन माहिती अधिकारी यांनी माहिती न दिल्यामुळे जन माहिती अधिकारी तथा सहाय्यक अभियंता (परि.) एच/पूर्व विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, सहाय्यक आयुक् प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा कार्यकारी अभियंता एच/पूर्व विभाग एच/पूर्व विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, 23/09/2018
3 28/12/2018 HQ/2391/2020 31/05/2019 श्री राजाराम कालीचरन जैसवाल जन माहिती अधिकारी यांनी माहिती न दिल्यामुळे जन माहिती अधिकारी संचालक (बी.डी.डी.चाळ), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावली बिल्डिंग, वरळी, मुंबई – 18 प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा संचालक संचालक (बी.डी.डी.चाळ), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सावली बिल्डिंग, वर 01/03/2019
4 04/09/2018 HQ/2390/2020 03/01/2019 श्री. गोविंद बालाप्रसाद करवा समाधानकारक माहिती न मिळाल्याने जन माहिती अधिकारी तथा कक्ष अधिकारी नगर विकास विभाग, 4था मजला, मादाम कामा मार्गइ, हुतात्मा राजगुरु प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उप सचिव (नवि-24) नगर विकास विभाग, 4था मजला, मादाम कामा मार्गइ, हुतात्मा 28/11/2018
5 05/12/2019 HQ/2389/2019 05/12/2019 श्री. जिग्नेश शर्मा .. आर मध्य आर मध्य 01/11/2019
6 05/12/2019 HQ/2388/2019 05/12/2019 श्री. जिग्नेश शर्मा .. आर मध्य आर मध्य 01/11/2019
7 13/01/2014 HQ/2387/2014 08/01/2014 श्री. चिराग योगेश मेहता समाधानकारक माहिती न दिल्याने तथा सहायक अभियंता (इ.प्र), एल व एन विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, उप प्रमुख अभियंता (इ.प्र) पूर्व उ तथा कार्यकारी अभियंता (इ.प्र), पू. उ. 2, एल व एन विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, उप प्रमुख अभियंता ( 24/09/2013
8 13/01/2014 HQ/2386/2014 08/01/2014 श्री. चिराग योगेश मेहता समाधानकारक माहिती न दिल्याने तथा सहायक अभियंता (इ.प्र), एल व एन विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, उप प्रमुख अभियंता (इ.प्र) पूर्व उ तथा कार्यकारी अभियंता (इ.प्र), पू. उ. २, एल व एन विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, उप प्रमुख अभियंता ( 24/09/2013
9 07/01/2014 HQ/2385/2014 03/12/2013 श्री. नॉर्बर्ट एडवर्ड डिसोजा समाधानकारक माहिती न दिल्याने तथा सहकारी अधिकारी श्रेणी -1, उप निबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा,मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, तथा उप निबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा,मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ,मुंबई यांचे कार्यालय, गृहन 24/06/2013
10 06/01/2014 HQ/2384/2014 30/12/2013 श्री. मोहम्मद इरुान शेख समाधानकारक माहिती न मिळाल्याने तथा सहायक अभियंता (इ.प्र.) शहर-4, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, कार्यकारी अभियंता (इ.प्र.) शहर-2 यांचे का तथा कार्यकारी अभियंता (इ.प्र.) शहर-2, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, कार्यकारी अभियंता (इ.प्र.) शहर-2 यांच 22/06/2013
12345678910...
MahaIT Corporation Ltd.