Brihan Mumbai 53

क्र.अर्ज दिनांकअपील क्र.अपील केलेली दिनांकअपीलार्थीची नावअपिलाचे कारण जन माहिती अधिका-याच्या तपशील पहिल्या अपील प्रधीकारायचा तपशील ज्या आदेश विरुद्ध अपील केले आहे तो आदेश दिनांकडाउनलोड
1 06/03/2014 BM/53/2014 06/03/2014 test test test test 18/03/2014
2 04/02/2014 BM/52/2014 12/12/2011 श्री. एस. एन. भोसले, माहितीने समाधान न झाल्यामुळे अवर सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई – 32. उप सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई – 32. 18/07/2011
3 04/02/2014 BM/51/2014 12/12/2011 श्री. एस. एन. भोसले, माहिती अपूर्ण मिळाल्यामुळे अवर सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई – 32. उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई – 32. 18/07/2011
4 04/02/2014 BM/50/2014 30/12/2011 श्री. अमरीश दुबे, माहितीने समाधान न झाल्यामुळे सहा.अभियंता (इ.व का.), सहा.पालिका आयुक्त, पी/उत्तर विभाग यांचे कार्यालय, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सहा.अभियंता (इ.व का.), सहा.पालिका आयुक्त, पी/उत्तर विभाग यांचे कार्यालय, बृहन्मुंबई महानगरपालिका 06/09/2011
5 04/02/2014 BM/49/2014 30/12/2011 श्री. अमरीश दुबे, माहितीने समाधान न झाल्यामुळे सहा.अभियंता (इ.व का.), सहा.पालिका आयुक्त, पी/उत्तर विभाग यांचे कार्यालय, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सहा.अभियंता (इ.व का.), सहा.पालिका आयुक्त, पी/उत्तर विभाग यांचे कार्यालय, बृहन्मुंबई महानगरपालिका 26/08/2011
6 04/02/2014 BM/48/2014 30/12/2011 श्री. अमरीश दुबे, माहितीने समाधान न झाल्यामूळे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, सहा.पालिका आयुक्त, पी/उत्तर विभाग यांचे कार्यालय, बृहन्मुंबई महानगरपालिक वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, सहा.पालिका आयुक्त, पी/उत्तर विभाग यांचे कार्यालय, बृहन्मुंबई महानगरपालिक 03/09/2011
7 04/02/2014 BM/47/2014 30/12/2011 श्री. अमरीश दुबे, माहितीने समाधान न झाल्यामुळे सहा.अभियंता (इ.व का.), सहा.पालिका आयुक्त, आर/उत्तर विभाग यांचे कार्यालय, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सहा.अभियंता (इ.व का.), सहा.पालिका आयुक्त, आर/उत्तर विभाग यांचे कार्यालय, बृहन्मुंबई महानगरपालिका 08/08/2011
8 04/02/2014 BM/46/2014 30/12/2011 श्री. अमरीश दुबे, माहितीने समाधान न झाल्यामुळे सहा.अभियंता (इ.व का.), सहा.पालिका आयुक्त, आर/उत्तर विभाग यांचे कार्यालय, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, सहा.अभियंता (इ.व का.), सहा.पालिका आयुक्त, आर/उत्तर विभाग यांचे कार्यालय, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, 30/06/2011
9 04/02/2014 BM/45/2014 30/12/2011 श्री. अमरीश दुबे, माहिती न मिळाल्यामुळे सहा.अभियंता (परिरक्षण), सहा.पालिका आयुक्त, आर/दक्षिण विभाग यांचे कार्यालय, बृहन्मुंबई महानगरपालिक सहा.अभियंता (परिरक्षण), सहा.पालिका आयुक्त, आर/दक्षिण विभाग यांचे कार्यालय, बृहन्मुंबई महानगरपालिक 12/08/2011
10 04/02/2014 BM/44/2014 30/12/2011 श्री. अमरीश दुबे, माहितीने समाधान न झाल्यामुळे सहा.अभियंता (परिरक्षण), सहा.पालिका आयुक्त, आर/दक्षिण विभाग यांचे कार्यालय, बृहन्मुंबई महानगरपालिक सहा.अभियंता (परिरक्षण), सहा.पालिका आयुक्त, आर/दक्षिण विभाग यांचे कार्यालय, बृहन्मुंबई महानगरपालिक 12/08/2011
123456
MahaIT Corporation Ltd.