Government Resolutions

SN Minutes of Meeting  
1 माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 बाबत Download
2 महाराष्ट्र विधान मंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले नियम Download
3 माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 19 (1) अन्वये प्रथम अपीलीय अधिकारी यांनी त्यांचेकडे प्राप्त होणारे सर्व अपीले विहीत मुदतीत निकालात काढणेबाबत Download
4 माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत अर्ज /अपिले विहीत मुदतीत निकालात काढण्याबाबत Download
5 माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय प्राधिकारी यांच्या नावाचे फलक लावण्याबाबत Download
6 राज्य माहिती आयोगाकडून पारित होणारे निर्देश इत्यादीचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत Download
7 माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील प्राप्त होणाऱ्या अर्जासंदर्भात अकिफायतशीर पत्रव्यवहार टाळून विहीत मुदतीत अर्ज निकालात काढण्याबाबत Download
8 दि.28.09.2008 हा दिवस आंतरराष्ट्रीय माहितीचा अधिकार दिन म्हणून साजरा करणेबाबत Download
9 माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 बाबत प्राप्त होणाऱ्या पत्रांच्या तसेच अहवालाच्या अनावश्यक प्रतीबाबत सूचना Download
10 माहितीचा अधिकारासंदर्भात अर्जदारांशी केल्या जाणाऱ्या पत्रव्यवहारावर कार्यालयाचा दूरध्वनी क्र., फॅक्स क्र., व ई-मेल आयडी इत्यादी नमूद करण्याबाबत Download
11 माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणानी त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणाची सूची करणेबाबत Download
12 माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 करिताच्या बोधचिन्हा (LOGO) बाबत Download
13 माहितीचा अधिकार नियम 2005 - एक विनंती अर्ज केवळ एका विषयाशी संबंधित असणे Download
14 महाराष्ट्र शासन राजपत्र - नियम व आदेश Download
15 माहितीचा अधिकार नियम 2005 कलम 27 च्या पोट कलम (2) द्वारे प्रदान करण्यात आलेले अधिकार Download
16 माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील तरतूदीनुसार व्यापक जनहिताशी संबध नसलेली वैयक्तीक स्वरुपाची माहिती न पुरविण्याबाबत Download
17 महाराष्ट्र शासन राजपत्र - लाचलुचपत प्रतिनिंबधक विभाग Download
18 माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या अमंलबजावणीबाबत Download
19 माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4 (1) (अे) (बी) च्या अमंलबजावणीबाबत Download
MahaIT Corporation Ltd.