Cause List - Aurangabad Bench

SNCause ListCause List Date 
1 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील समक्ष सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.02.07.2024 जि.छत्रपती संभाजीनगर 02/07/2024 Download
2 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील समक्ष सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.01.07.2024 जि.छत्रपती संभाजीनगर 01/07/2024 Download
3 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील समक्ष सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.28.06.2024 जि.छत्रपती संभाजीनगर 28/06/2024 Download
4 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर तक्रारीवरील समक्ष सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.27.06.2024 27/06/2024 Download
5 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर तक्रारीवरील समक्ष सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.26.06.2024 26/06/2024 Download
6 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर तक्रारीवरील समक्ष सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.25.06.2024 25/06/2024 Download
7 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील समक्ष सुनावणी तक्ता दि.25.06.2024 जि.छत्रपती संभाजीनगर 25/06/2024 Download
8 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील समक्ष सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.24.06.2024 जि.छत्रपती संभाजीनगर 24/06/2024 Download
9 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील समक्ष सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.21.06.2024 जि.छत्रपती संभाजीनगर 21/06/2024 Download
10 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील समक्ष सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.20.06.2024 जि.छत्रपती संभाजीनगर 20/06/2024 Download
12345678910...
MahaIT Corporation Ltd.