राज्य माहिती आयोग ऑनलाईन द्वितीय अपील

Government of India

Contact Details

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय,
नविन प्रशासकीय इमारत, 13 वा मजला,
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालयासमोर, मुंबई- 400 032.
022 22856078

राज्य माहिती आयोग, बृहन्मुंबई,
नविन प्रशासकीय इमारत,13 वा मजला,हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालयासमोर,
मादाम कामा मार्ग, मुंबई- 400 032.
022 22040095/ 22040086

राज्य माहिती आयोग,औरंगाबाद
बचत भवन”, लेखा व कोषागार
कार्यालयाच्या पाठीमागे,औरंगाबाद- 431 001.
0240/2352133

राज्य माहिती आयोग, पुणे
नवीन प्रशासकीय इमारत, 4 था मजला,
कौन्सिल हॉल समोर, पुणे- 411 001.
020 /26050580

राज्य माहिती आयोग,कोकण
दालन क्रमांक 527/528, पाचवा मजला, कोंकण खंडपीठ, कोंकण भवन, विस्तारीत इमारत,
सी. बी. डी. बेलापूर, नवी मुंबई -400614.
022/27579463 022/27579464

राज्य माहिती आयोग, अमरावती
भातुकली तहसिल परिसर, कायालय कॉम्प,
अमरावती 444602
0721-2553172

राज्य माहिती आयोग, नाशिक
पिनॅकल मॉल, 4 था मजला,
त्र्यंबक नाका सिग्नल जवळ, नाशिक- 422 002.
0253 2232764

राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ,
विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर, पहिला मजला, नविन प्रशासकीय इमारत क्र. 2,
नागपूर- 440 001
0712/2566816 0712/2566817