राज्य माहिती आयोग

Shri Sumit Mullick

श्री. सुमित मल्लिक

मुख्य माहिती आयुक्त
cic.mumbai@maharashtra.gov.in

Shri Sunil Porwal

श्री. सुनील पोरवाल

रा.मा.आ., बृहन्मुंबई
महाराष्ट्र
ic.brihanmumbai@
maharashtra.gov.in

श्री. के.एल. बिष्णोई

श्री. के.एल. बिष्णोई

रा.मा.आ., कोंकण
महाराष्ट्र
ic.konkan@
maharashtra.gov.in

श्री. दिलीप ल. धारुरकर

श्री. दिलीप ल. धारुरकर

रा.मा.आ., औरंगाबाद
महाराष्ट्र
ic.aurangabad@
maharashtra.gov.in

श्री. संभाजी मो. सरकुंडे

श्री. संभाजी मो. सरकुंडे

रा.मा.आ., अमरावती
महाराष्ट्र
ic.amravati@
maharashtra.gov.in

MahaIT Corporation Ltd.