Mumbai (Headquater) 2385

क्र.अर्ज दिनांकअपील क्र.अपील केलेली दिनांकअपीलार्थीची नावअपिलाचे कारण जन माहिती अधिका-याच्या तपशील पहिल्या अपील प्रधीकारायचा तपशील ज्या आदेश विरुद्ध अपील केले आहे तो आदेश दिनांकडाउनलोड
1 04/09/2018 HQ/2390/2020 03/01/2019 श्री. गोविंद बालाप्रसाद करवा समाधानकारक माहिती न मिळाल्याने जन माहिती अधिकारी तथा कक्ष अधिकारी नगर विकास विभाग, 4था मजला, मादाम कामा मार्गइ, हुतात्मा राजगुरु प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उप सचिव (नवि-24) नगर विकास विभाग, 4था मजला, मादाम कामा मार्गइ, हुतात्मा 28/11/2018
2 05/12/2019 HQ/2389/2019 05/12/2019 श्री. जिग्नेश शर्मा .. आर मध्य आर मध्य 01/11/2019
3 05/12/2019 HQ/2388/2019 05/12/2019 श्री. जिग्नेश शर्मा .. आर मध्य आर मध्य 01/11/2019
4 13/01/2014 HQ/2387/2014 08/01/2014 श्री. चिराग योगेश मेहता समाधानकारक माहिती न दिल्याने तथा सहायक अभियंता (इ.प्र), एल व एन विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, उप प्रमुख अभियंता (इ.प्र) पूर्व उ तथा कार्यकारी अभियंता (इ.प्र), पू. उ. 2, एल व एन विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, उप प्रमुख अभियंता ( 24/09/2013
5 13/01/2014 HQ/2386/2014 08/01/2014 श्री. चिराग योगेश मेहता समाधानकारक माहिती न दिल्याने तथा सहायक अभियंता (इ.प्र), एल व एन विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, उप प्रमुख अभियंता (इ.प्र) पूर्व उ तथा कार्यकारी अभियंता (इ.प्र), पू. उ. २, एल व एन विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, उप प्रमुख अभियंता ( 24/09/2013
6 07/01/2014 HQ/2385/2014 03/12/2013 श्री. नॉर्बर्ट एडवर्ड डिसोजा समाधानकारक माहिती न दिल्याने तथा सहकारी अधिकारी श्रेणी -1, उप निबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा,मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, तथा उप निबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा,मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ,मुंबई यांचे कार्यालय, गृहन 24/06/2013
7 06/01/2014 HQ/2384/2014 30/12/2013 श्री. मोहम्मद इरुान शेख समाधानकारक माहिती न मिळाल्याने तथा सहायक अभियंता (इ.प्र.) शहर-4, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, कार्यकारी अभियंता (इ.प्र.) शहर-2 यांचे का तथा कार्यकारी अभियंता (इ.प्र.) शहर-2, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, कार्यकारी अभियंता (इ.प्र.) शहर-2 यांच 22/06/2013
8 06/01/2014 HQ/2383/2014 23/12/2013 श्री. बिमल कुमार खेमानी समाधानकारक माहिती न दिल्याने तथा कक्ष अधिकारी, नवि-26, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32 तथा उप सचिव (नवि-26)/सीआर-2/ मुन्फ्रा, विधानभवनासमोर, नरीमन पॉईन्ट, मुंबई 16/09/2013
9 06/01/2014 HQ/2382/2014 26/12/2013 सचिव, न्यू सर्वोदय को. ऑप.हौ. सो.लि. चेंबूर, मुंबई समाधानकारक माहिती न मिळाल्याने तथा सहायक अभियंता (इ व का), एम/पश्चिम, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, एम/पश्चिम विभाग कार्यालय, इमारत, शरद तथा कार्यकारी अभियंता (इ व का), एम/पश्चिम, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, एम/पश्चिम विभाग कार्यालय, इमारत, 09/10/2013
10 06/01/2014 HQ/2381/2014 16/12/2013 श्री. दिलीप रामचंद्र साखरकर समाधानकारक माहिती न मिळाल्याने तथा सहायक अधिष्ठाता रा.ए. स्मारक रुग्णालय, (के. ई. एम.) परेल, मुंबई 12 तथा उप अधिष्ठाता रा.ए. स्मारक रुग्णालय, (के. ई. एम.) परेल, मुंबई 12 26/07/2013
12345678910...
MahaIT Corporation Ltd.