Important Letters View -

SNLetter Name 
1 Vacation Order SIC Pune Download
2 दिनांक 19.01.2024 रोजी मा. मुख्य माहिती आयुक्त व मा. राज्य माहिती आयुक्त यांची सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. Download
3 दिनांक २२ जानेवारी २०२४ च्या सुनावण्या रद्द करणेबाबत, खंडपीठ पुणे Download
4 माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 मधील कलम 4 च्या तरतुदींच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी सदर अधिनियमाच्या कलम 25 (5) प्रमाणे शिफारशी करण्याबबात Download
5 Terms and Condition for Hybrid Hearing Download
6 बाह्ययंत्रणेद्वारे लिपिक टंकलेखक पदाच्या सेवा उपलब्ध करून घेण्याबाबत निविदा Download
7 दरपत्रक Download
8 सुनावणीसाठी संयुक्त खंडपीठ गठीत करण्याबाबत. Download
9 माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 चे कलम 4 (1) (B) च्या अंमलबजावणीबाबत Download
10 सुनावणी अंतर्गत Video Recording बाबत अटी व शर्तीप्रमाणे S.O.P. ची कार्यपध्दत / नियमावली निर्गमित करण्याबाबत Download
123456789
MahaIT Corporation Ltd.