Important Letters View -

SNLetter Name 
1 कार्यालयातील कर्मचारी कोविड-19 विषाणूने संक्रमित झाल्याबाबत.. Download
2 प्रथम अपिल अर्जावर घेतल्याजाणा-या सुनावण्या दृकश्राव्य माध्यमातून घेणेबाबत Download
3 महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय बंद ठेवण्याबाबत Download
4 राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ बंद ठेवण्याबाबत Download
5 कार्यालयातील कर्मचारी कोविड-19 विषाणूने संक्रमित झाल्याबाबत.. Download
6 दिनांक 22.07.2020 पर्यंत होम क्वारंटाईन करणेबाबत Download
7 द्वितीय अपील / तक्रारी दाखल करण्याबाबत.... Download
8 Minutes of AVC Meeting dated 02.06.2020 Download
9 दिनांक 02.06.2020 रोजी दृकश्राव्य माध्यमातून झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त Download
10 तातडीच्या द्वितीय अपील / तक्रारी दाखल करण्याबाबत Download
123456
MahaIT Corporation Ltd.