Important Letters View -

SNLetter Name 
1 जाहीरातीद्वारे कंत्राटी तत्त्वावर अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्याबाबत. Download
2 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ अमरावती येथे व्दितीय अपिल प्रकरणे “ निर्णय प्रणाली” या सॉफ्टवेअरवर निकाली काढण्यासाठी आवश्यक असलेला विविध प्राधिकरणाचा डेटा बेस उपलब्ध करुन देणेबाबत Download
3 परिपत्रक क्र. मुमाआ2019/प्र. क्र. 50/01 Download
4 Vacation Schedule of SIC Nashik Bench Download
5 CIC/Vacation/C.R. 45/2016 Dt. 24.04.2019 Download
6 पोलीस ठाण्यांच्या स्तरावरील जतन केलेला अभिलेख, त्याचे वर्गीकरण तसेच सी.सी.टी.व्ही. फुटेज प्राप्त होण्याविषयी. Download
7 CIC/Vacation/C.R. 45/2016 Download
8 NO.CIC/Vacation/C.R. 45/16-vacation Download
9 राज्य माहिती आयोगाकडून पारित होणारे निर्णय, निर्देश इ. पालन होणेबाबत Download
10 माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या अंमलबजावणीबाबत दि. 26.10.2015 Download
12345
MahaOnline Ltd.