Important Letters View -

SNLetter Name 
1 सुनावणीसाठी संयुक्त खंडपीठ गठीत करण्याबाबत. Download
2 माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 चे कलम 4 (1) (B) च्या अंमलबजावणीबाबत Download
3 सुनावणी अंतर्गत Video Recording बाबत अटी व शर्तीप्रमाणे S.O.P. ची कार्यपध्दत / नियमावली निर्गमित करण्याबाबत Download
4 खुली सुनावणी आयोजित करण्याची नियमावली निर्गमित करण्याबाबत Download
5 दिनांक 06.10.2023 रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. Download
6 मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश दि. 17.08.2023 अन्वये कलम 4 ची प्रभावी अमंलबजावणीसाठी दि. 28.08.2023 रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त Download
7 AUCTION ADVERTISEMENT Download
8 Auction advertisement Download
9 ‍लिलाव जाहिरात Download
10 ‍लिलाव जाहिरात Download
12345678
MahaIT Corporation Ltd.