Important Letters View -

SNLetter Name 
1 दिनांक 07 जून 2024 रोजी दुपार सत्रामध्ये (2.00 नंतर) आयोजित करण्यात आलेल्या सुनावण्या रद्द करणेबाबत, पुणे खंडपीठ Download
2 Vacation Order SIC Pune Download
3 दिनांक 19.01.2024 रोजी मा. मुख्य माहिती आयुक्त व मा. राज्य माहिती आयुक्त यांची सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. Download
4 दिनांक २२ जानेवारी २०२४ च्या सुनावण्या रद्द करणेबाबत, खंडपीठ पुणे Download
5 माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 मधील कलम 4 च्या तरतुदींच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी सदर अधिनियमाच्या कलम 25 (5) प्रमाणे शिफारशी करण्याबबात Download
6 Terms and Condition for Hybrid Hearing Download
7 बाह्ययंत्रणेद्वारे लिपिक टंकलेखक पदाच्या सेवा उपलब्ध करून घेण्याबाबत निविदा Download
8 दरपत्रक Download
9 सुनावणीसाठी संयुक्त खंडपीठ गठीत करण्याबाबत. Download
10 माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 चे कलम 4 (1) (B) च्या अंमलबजावणीबाबत Download
123456789
MahaIT Corporation Ltd.