Important Letters View -

SNLetter Name 
1 Minutes of AVC Meeting dated 02.06.2020 Download
2 दिनांक 02.06.2020 रोजी दृकश्राव्य माध्यमातून झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त Download
3 तातडीच्या द्वितीय अपील / तक्रारी दाखल करण्याबाबत Download
4 Filing of Urgent Second Appeals / Complaints. Download
5 Sunavani Cancel Download
6 परिपत्रक क्र. मुमाआ2020/प्र. क्र. 04/02 Download
7 NO.CIC/Vacation/C.R. 45/16 Download
8 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ अमरावती येथे व्दितीय अपिल प्रकरणे “ निर्णय प्रणाली” या सॉफ्टवेअरवर निकाली काढण्यासाठी आवश्यक असलेला विविध प्राधिकरणाचा डेटा बेस उपलब्ध करुन देणेबाबत Download
9 परिपत्रक क्र. मुमाआ2019/प्र. क्र. 50/01 Download
10 Vacation Schedule of SIC Nashik Bench Download
123456
MahaIT Corporation Ltd.