Important Letters View -

SNLetter Name 
1 आयोगातील अभिलेख जतन करण्याबाबत Download
2 Vacation 2022 Download
3 Summer Vacation 2022 Download
4 Winter Vacation 2021 Download
5 Vacation for calendar year 2021 Download
6 मुख्यालयातील द्वितीय अपीले ऑनलाईन पोर्टस सुविधेबाबत Download
7 कार्यालयातील कर्मचारी कोविड-19 विषाणूने संक्रमित झाल्याबाबत.. Download
8 प्रथम अपिल अर्जावर घेतल्याजाणा-या सुनावण्या दृकश्राव्य माध्यमातून घेणेबाबत Download
9 महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय बंद ठेवण्याबाबत Download
10 राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ बंद ठेवण्याबाबत Download
1234567
MahaIT Corporation Ltd.