Important Letters View -

SNLetter Name 
1 Sunavani Cancel Download
2 परिपत्रक क्र. मुमाआ2020/प्र. क्र. 04/02 Download
3 NO.CIC/Vacation/C.R. 45/16 Download
4 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ अमरावती येथे व्दितीय अपिल प्रकरणे “ निर्णय प्रणाली” या सॉफ्टवेअरवर निकाली काढण्यासाठी आवश्यक असलेला विविध प्राधिकरणाचा डेटा बेस उपलब्ध करुन देणेबाबत Download
5 परिपत्रक क्र. मुमाआ2019/प्र. क्र. 50/01 Download
6 Vacation Schedule of SIC Nashik Bench Download
7 CIC/Vacation/C.R. 45/2016 Dt. 24.04.2019 Download
8 पोलीस ठाण्यांच्या स्तरावरील जतन केलेला अभिलेख, त्याचे वर्गीकरण तसेच सी.सी.टी.व्ही. फुटेज प्राप्त होण्याविषयी. Download
9 CIC/Vacation/C.R. 45/2016 Download
10 NO.CIC/Vacation/C.R. 45/16-vacation Download
12345
MahaIT Corporation Ltd.