Cause List - Pune Bench

SNCause ListCause List Date 
1 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील ऑफलाईन सुनावणी तक्ता दि.29/९/२०२२ 29/09/2022 Download
2 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील ऑफलाईन सुनावणी तक्ता दि.28/९/२०२२ 28/09/2022 Download
3 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील ऑफलाईन सुनावणी तक्ता दि.27/९/२०२२ 27/09/2022 Download
4 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील ऑफलाईन सुनावणी तक्ता दि.२३/९/२०२२ 23/09/2022 Download
5 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील ऑफलाईन सुनावणी तक्ता दि.२२/९/२०२२ 22/09/2022 Download
6 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील ऑफलाईन सुनावणी तक्ता दि.२१/९/२०२२ 21/09/2022 Download
7 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील ऑफलाईन सुनावणी तक्ता दि.२०/९/२०२२ 20/09/2022 Download
8 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील ऑफलाईन सुनावणी तक्ता दि १९/0९/२०२२ 19/09/2022 Download
9 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता दि 08/09/2022 08/09/2022 Download
10 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता दि 07/09/2022 07/09/2022 Download
12345678910...
MahaIT Corporation Ltd.