Cause List - Pune Bench

SNCause ListCause List Date 
1 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता दि.21/02/2024 21/02/2024 Download
2 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता दि.20/02/2024 20/02/2024 Download
3 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 12/01/2024 12/01/2024 Download
4 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 11/01/2024 11/01/2024 Download
5 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 10/01/2024 10/01/2024 Download
6 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 09/01/2024 09/01/2024 Download
7 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 08/01/2024 08/01/2024 Download
8 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 21/12/2023 21/12/2023 Download
9 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील दि. १८ ते २१ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या आयोजित सुनावणीरद्द करण्यात येत आहेत या बाबत ची सूचना.... 21/12/2023 Download
10 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 20/12/2023 20/12/2023 Download
12345678910...
MahaIT Corporation Ltd.