Cause List - Pune Bench

SNCause ListCause List Date 
1 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे तक्रारीवरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता दि.16/09/2021 (दुपारचे सत्र) 16/09/2021 Download
2 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे तक्रारीवरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता दि.16/09/2021 (सकाळचे सत्र) 16/09/2021 Download
3 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे तक्रारीवरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता दि.15/09/2021 (सकाळचे सत्र) 15/09/2021 Download
4 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे तक्रारीवरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता दि.15/09/2021 (दुपारचे सत्र) 15/09/2021 Download
5 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे तक्रारीवरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता दि.14/09/2021 (सकाळचे सत्र) 14/09/2021 Download
6 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे तक्रारीवरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता दि.14/09/2021 (दुपारचे सत्र) 14/09/2021 Download
7 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे तक्रारीवरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता दि.13/09/2021 (दुपारचे सत्र) 13/09/2021 Download
8 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे तक्रारीवरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता दि.13/09/2021 (सकाळचे सत्र) 13/09/2021 Download
9 राज्य माहिती आयुक्त, पुणे खंडपीठ यांचेकडे दवितीय अपीलांवरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता दि.27 ऑगस्ट,2021‍ 27/08/2021 Download
10 राज्य माहिती आयुक्त, पुणे खंडपीठ यांचेकडे दवितीय अपीलांवरील ऑनलाईन सुनावणी /फेरसुनावणी तक्ता दि.26 ऑगस्ट 2021‍ ‍(Afternoon Session) 26/08/2021 Download
12345678910...
MahaIT Corporation Ltd.