Cause List - Pune Bench

SNCause ListCause List Date 
1 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडील दिनांक 07 जून 2024 रोजी दुपार सत्रामध्ये (2.00 नंतर) आयोजित द्वितीय अपिलावरील सुनावण्या रद्द करणेबाबत. 07/06/2024 Download
2 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 20/05/2024 20/05/2024 Download
3 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 10/05/2024 10/05/2024 Download
4 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 09/05/2024 09/05/2024 Download
5 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 08/05/2024 08/05/2024 Download
6 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 06/05/2024 06/05/2024 Download
7 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 19/04/2024 19/04/2024 Download
8 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 18/04/2024 18/04/2024 Download
9 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 16/04/2024 16/04/2024 Download
10 राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ यांचेकडे द्वितीय अपिलावरील सुनावणी तक्ता दि. 15/04/2024 15/04/2024 Download
12345678910...
MahaIT Corporation Ltd.