Cause List - Aurangabad Bench

SNCause ListCause List Date 
1 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.29.04.2024 जि. छत्रपती संभाजीनगर 29/04/2024 Download
2 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.26.04.2024 जि. छत्रपती संभाजीनगर 26/04/2024 Download
3 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.25.04.2024 जि. छत्रपती संभाजीनगर 25/04/2024 Download
4 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर तक्रारीवरील सुनावणी तक्ता दि.25-04-2024 25/04/2024 Download
5 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.24.04.2024 जि. छत्रपती संभाजीनगर 24/04/2024 Download
6 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर तक्रारीवरील सुनावणी तक्ता दि.24-04-2024 24/04/2024 Download
7 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर तक्रारीवरील सुनावणी तक्ता दि.23.04.2024 23/04/2024 Download
8 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.23.04.2024 जि. छत्रपती संभाजीनगर 23/04/2024 Download
9 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.22.04.2024 जि. छत्रपती संभाजीनगर 22/04/2024 Download
10 राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर द्वितीय अपीलावरील ऑनलाईन सुनावणी तक्ता व नोटीस दि.16.04.2024 जि. छत्रपती संभाजीनगर 16/04/2024 Download
12345678910...
MahaIT Corporation Ltd.