CIC/SIC Decisions - Aurangabad Bench

Sr. No.Appeal NumberAppellant NameOrder Date 
1 2016 /रामाआ/सिआर/1903 श्रीमती उज्वला रघुनाथ डिकळे,मु.पो.पारडी ता.लोहा जि.नांदेड 26/06/2018 Download
2 2018 /रामाआ/सिआर/दि 07/05/2018 दि.07 मे 2018 व्दितीय अपील सुनावणी निणर्य 07/05/2018 Download
3 2018 /रामाआ/सिआर/दि 25/04/2018 दि.25 एप्रिल 2018 व्दितीय अपील सुनावणी निर्णय 25/04/2018 Download
4 2018 /रामाआ/सिआर/दि 24/04/2018 दि.24 एप्रिल 2018 व्दितीय अपील सुनावणी निर्णय 24/04/2018 Download
5 2018 /रामाआ/सिआर/दि 23/04/2018 दि.23 एप्रिल 2018 व्दितीय अपील सुनावणी निर्णय 23/04/2018 Download
6 2017 /रामाआ/सिआर/दि 21/04/2018 दि.21 एप्रिल 2018 व्दितीय अपील सुनावणी निर्णय 21/04/2018 Download
7 2017 /रामाआ/सिआर/दि 18/04/2018 दि.18 एप्रिल 2018 व्दितीय अपील सुनावणी निर्णय 18/04/2018 Download
8 2017 /रामाआ/सिआर/दि 20/03/2018 दि.20/03/ 2018 व्दितीय अपील सुनावणी निणर्य कोर्ट नं.02 20/03/2018 Download
9 2016 /रामाआ/सिआर/औ बाद/ 3415-3418/ दि 07/03/2018 श्री . शेख निजाम जैनोदीन ,बीड 07/03/2018 Download
10 2017 /रामाआ/सिआर/दि 05/03/2018 दि.05/03/ 2018 व्दितीय अपील सुनावणी निणर्य कोर्ट नं.02 05/03/2018 Download
12345678910...
MahaOnline Ltd.