CIC/SIC Decisions - Aurangabad Bench

Sr. No.Appeal NumberAppellant NameOrder Date 
1 2013/रामाआ/सिआर/3166/2013 श्री.लतीफखाँशेरखाँपठाण,मु.पो.पिशोर,ता.कन्नड,जि.औरंगाबाद 11/08/2022 Download
2 2020 /रामाआ/सिआर/दि.22/04/2022 दि.22/04/2022 व्दितीय अपील सुनावणी निर्णय 22/04/2022 Download
3 2020 /रामाआ/सिआर/दि.08/04/2022 दि.08/04/2022 व्दितीय अपील सुनावणी निर्णय 08/04/2022 Download
4 2020 /रामाआ/सिआर/दि.25/03/2022 दि.25/03/2022 व्दितीय अपील सुनावणी निर्णय 25/03/2022 Download
5 2020 /रामाआ/सिआर/दि.26/11/2021 दि.26/11/2021 व्दितीय अपील सुनावणी निर्णय 26/11/2021 Download
6 2020 /रामाआ/सिआर/दि.25/11/2021 दि.25/11/2021 व्दितीय अपील सुनावणी निर्णय 25/11/2021 Download
7 2020 /रामाआ/सिआर/दि.24/11/2021 दि.24/11/2021 व्दितीय अपील सुनावणी निर्णय 24/11/2021 Download
8 2020 /रामाआ/सिआर/दि.23/11/2021 दि.23/11/2021 व्दितीय अपील सुनावणी निर्णय 23/11/2021 Download
9 2020 /रामाआ/सिआर/दि.28/10/2021 दि.28/10/2021 व्दितीय अपील सुनावणी निर्णय 28/10/2021 Download
10 2020 /रामाआ/सिआर/दि.27/10/2021 दि.27/10/2021 व्दितीय अपील सुनावणी निर्णय 27/10/2021 Download
12345678910...
MahaIT Corporation Ltd.